Seçimli Olağan Genel Kurul

Kesinleşmiş hazirun listesi için tıklayıınız.

 

GENEL KURULA İŞTİRAK EDECEK ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ NOT:

3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri hakkında 5910 sayılı Kanun” ve buna bağlı olarak yayımlanan “TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılacak olan genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yeralmaktadır.

1.GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA HAKKINI HAİZ ÜYE LİSTELERİ

 • Genel kurula katılmaya haiz firma listeleri 01.03.2018 tarihinde web sayfamızda ilan edilmiştir. Birliklerimiz resmi genel kurul duyuruları ise üyelerimize gazete ilanı, mail  ve gerek görülmesi durumunda faks yoluyla bilahare ilan edilecektir.
 • İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterliğimizce incelenecek ve en geç 2 (iki) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

2. TEMSİL

 • Tüzel Kişi Temsilciler:

Genel kurulda tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilciler; temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını, güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi Birlik genel kurul tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile tevsik etmeleri halinde genel kurula katılabileceklerdir.

 • Gerçek Kişi Temsilciler:

Gerçek kişi üyelerin Birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için; katılım bildirim yazısı ile geçerlilik tarihi Birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanını ya da Birlik tarafından aslı görülerek alınacak fotokopisini Genel Sekreterliğe tevdi etmeleri gerekmektedir.

 • Tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsilcilere ait “TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI”nın, Gerçek Kişiler adına da “KATILIM BİLDİRİM YAZISININ” ilgili Birliğin ilk toplantı tarihinden en geç 17 gün önce İMMİB Genel Sekreterliği kayıtlarına geçmesi gerekmektedir.
 • Belirtilen son başvuru gün ve saati dolmadan önce Genel Sekreterliğe ulaşmak kaydıyla, posta ve kargo yoluyla belge teslimi kabul edilir. Faks ve e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemez.

3.ÜYE AİDAT BORCU

 • İlgili İhracatçı Birliği'ne 31.12.2016 tarihine kadar üye olan ve cari yıl itibariyle Birliğe olan borçlarını, ilk toplantı tarihinden 17 gün önce ödeyenler genel kurula katılabilirler.

Gerçek veya tüzel kişi üyeler, geçmiş dönem borcu ve cari yıl (2018 yılı) aidatı ödemelerini; Genel Sekreterliğimiz veznesine, diğer Genel Sekreterliklere veya irtibat bürolarımıza yapabileceği gibi ilgili Birliğin banka hesap numarasına da Birlik sicil numarası ve/veya firma vergi numarası belirtilmek sureti ile yatırılabilecektir.

4.İHRACATIN TEVSİKİ

 • Son iki takvim yılı itibarıyla (2016-2017) ilgili Birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu Birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden FOB 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya Birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları Birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik eden üyeler Genel Kurula katılabilirler.
 • Sadece İmalatçı/Tedarikçiler için:
  • Web adresimizde yer alan genel kurula katılmaya haiz firma listesinde sadece imalatçı/tedarikçi olarak belirtilen firmalardan; 2016 ve 2017 yıllarında toplamda asgari FOB 5.000 ABD Doları yapmış oldukları ihraç kaydıyla imalatlarını gösterir belgeyi ibraz eden üyelerimiz genel kurula katılabilirler.
 • Bir üyenin, ihracata ilişkin beyannamede imalatçı/tedarikçi olarak belirtilmiş olması, ilgili Birliğin genel kuruluna katılabilmek için tek başına yeterli olmayıp, ilgili beyannamedeki ihracatçıya satış yapıldığına dair, bu şekildeki en az FOB 5.000 Dolar tutarındaki satış için;

- İmalatçı/tedarikçi tarafından ihracatçıya kesilmiş, ihraç kayıtlı satışa ilişkin fatura örneğinin,

veya

- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin, tedarikçilerinin tümü için tek bir yazı ekinde vereceği ve son iki takvim yılında FOB 5.000 ABD Doları ve üzerinde teslim gerçekleştiren tedarikçilerini gösterir YMM veya SMMM onaylı listenin,

Hazirun listelerine itiraz süreleri sona erinceye kadar ilgili Birliğe ibraz edilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili belgeleri ibraz etmeyen üyeler Hazirun listesinden çıkarılır.

 • 2016 veya 2017 yıllarında ilgili Birliğin iştigal alanına giren maddelerden ihracatını yapan veya ihracat kaydı ile imalat/tedarik yapan ancak bu durumları Birlik kayıtlarında görünmeyen veya doğrulanamayan üyeler için ise;
 • İhracatını Türkiye'de ikamet etmeyenlere fatura ile satış yapmış ise, yaptığı ihracata ilişkin Birlik ve gümrük onaylı faturasını,
 • İhracatını gümrük beyannamesi ile yapmış ise, gümrük ve Birlik onaylı gümrük beyannamesi aslını ve bir adet fotokopisini son evrak teslim tarihine kadar ibraz etmiş olması gerekmektedir.